Fundacja “Przyjaciele Szpitali Dziecięcych w Warszawie” wie, że prywatność to bardzo ważna kwestia. Dlatego zobowiązuje się do poszanowania prywatności w Internecie oraz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić właściwą ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu.

Polityka prywatności

 1. Fundacja „Przyjaciele Szpitali Dziecięcych w Warszawie”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 5A, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093204, zwana dalej „Fundacją”, jest operatorem serwisu fundacjaprzyjaciol.org, zwanego danej Serwisem, i jednocześnie Administratorem danych osobowych Użytkowników, gromadzonych w trakcie korzystania przez nich z Serwisu. Użytkownikiem Serwisu Fundacji jest każda osoba, która korzysta z Serwisu.
 1. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu wyłącznie w celach związanych z prawidłowym działaniem Serwisu oraz związanych z działalnością statutową Fundacji.
 1. Fundacja nie ujawnia przekazywanych przez Użytkowników danych osobom trzecim, za wyjątkiem udostępniania danych:
  1. podmiotom współpracującym z Fundacją w związku z funkcjonalnościami Serwisu, tj.
   1. operatorowi systemu darowizn online,
   2. firmie, zapewniającej wsparcie techniczne Serwisu,

   zwanych dalej „Partnerami”,

 1. w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie danych jest obligatoryjne.
 2. Powierzenie Partnerom przetwarzania danych osobowych Użytkowników odbywa się na podstawie stosownych umów zawartych pomiędzy Fundacją a Partnerami. Fundacja zapewnia, że Partnerzy przetwarzają przekazane przez Fundację dane wyłącznie w celach realizacji umów, jakimi są związani z Fundacją, z poszanowaniem wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację podanych przez niego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. DZ. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.).
 4. Przekazanie danych osobowych Fundacji jest dobrowolne, acz niezbędne do korzystania z niektórych usług Serwisu, tj. dokonywania wpłat na rzecz Fundacji oraz zasubskrybowania usługi Newsletter za pośrednictwem Serwisu. Niepodanie obowiązkowych danych osobowych wskazanych w punkcie, odpowiednio 7 i 8 poniżej, oznacza rezygnację z procesu dokonywania wpłaty na rzecz Fundacji i niemożność jej dokonania za pośrednictwem Serwisu, a w przypadku wyboru Newslettera, także rezygnację z zapisania się na tę usługę.
 5. Do dokonania wpłaty za pośrednictwem Serwisu obowiązkowe jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
 6. Do zasubskrybowania newslettera konieczne jest podanie adresu e-mail. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili dokonywać aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia oraz zmiany swoich danych osobowych drogą bezpośredniego poinformowania Fundacji za pośrednictwem listu lub wiadomości e-mail.
 8. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@fundacjaprzyjaciol.org lub listu na oficjalny adres Fundacji.
 9. W celu wypisania się z subskrypcji newslettera prosimy o kliknięcie linku rezygnacji w treści newslettera lub wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@fundacjaprzyjaciol.org czy też listu na oficjalny adres Fundacji.

 

Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. O wszystkich zmianach użytkownicy będą informowani poprzez opublikowanie zmienionej polityki prywatności na stronie fundacjaprzyjaciol.org. Każdego Użytkownika obowiązuje wersja Polityki prywatności aktualna w chwili korzystania z Serwisu prowadzonych przez Fundację.
 2. Fundacja publikuje Politykę prywatności na podstronach Serwisu fundacjaprzyjaciol.org.
 3. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt na adres: kontakt@fundacjaprzyjaciol.org.